Про Товариство

Реквізити

Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"
Скорочене найменування:  ПрАТ "Черкаське хімволокно"
Ідентифікаційний код:  00204033
Місцезнаходження:  18013, Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 76
Адреса для листування:  18013, Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 76
Регіон:  Черкаська область

Дані про державну реєстрацію

Дата:  02.06.1994
Орган:  Виконавчий комітет Черкаської міської ради

Контакти

Адреса електронної пошти:  cherkasykhimvolokno@emitents.net.ua
Телефон(и):  0472-64-77-20; 39-72-55
Факс(и):  0472-64-00-32

Про Товариство

Публічне акціонерне товариства «Черкаське хімволокно» ВАТ "Черкаське хiмволокно" було створене у 1994 роцi шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до рiшення засновника - Мiнiстерства промислової полiтики України. Зареєстровано на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 2 червня 1994 року № 3612 i перереєстровано 12 серпня 1996 року. Пiдприємство було єдиним виробником вiскозних текстильних ниток в Українi. Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi вiскозних ниток 67-166 Дтекс. Перше та друге виробництва, якi введенi в експлуатацiю в 1961-1963 р.р., випускали вiскозну нитку центрифугальним методом формування. У 1970 роцi було введено в експлуатацiю третє виробництво по випуску вiскозних ниток безперервним методом формування. Пiдприємство обладнане високоефективними газоочисними спорудами виробництва фiрми "Лугрi". Пiсля створення вiдкритого акцiонерного товариства реорганiзацiя пiдприємства не проводилась. ВАТ "Черкаське хiмволокно" працювало на давальницькiй сировинi. Реалiзацiю продукцiї проводив дистибутер "United Technology Corporation SA". ВАТ "Черкаське хiмволокно" складалося з трьох виробництв i вiдособленого пiдроздiлу "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хiмволокно": Прядильний цех №1 та №2 - формування вiскозної нитки центрифугальним способом в кулiчах. Обробний цех №1 та №2 - обробка вiскозної нитки в кулiчах технологiчними розчинами на обробних машинах ОК-42, сушка в сушилках тунельного типу. Текстильний цех №1 та №2 - перемотування вiскозної нитки, з нанесенням на неї замаслювача, з кулiчiв на бобiни. Бобiни сортувалися, пакувалися, комплектувалися в партiї i вiдправлялися на склад готової продукцiї. Виробництво №3. Хiмiчний цех №2 - iз вхiдної сировини виготовлював вiскозу i подавав в прядильно-обробний цех №3. Прядильно-обробний цех №3 - формування вiскозної нитки безперервним способом, обробка технологiчними розчинами, сушка вiскозної нитки та намотка її на копси на машинах ПНШ-100 i ПНШ-180. Текстильний цех №3 - перемотування вiскозної нитки, з нанесенням на неї замаслювача, з копс на бобiни. Бобiни сортувалися, пакувалися, комплектувалися в партiї i вiдправлялися на склад готової продукцiї. В зв'язку з рiзким зменьшенням збуту вiскозних ниток на свiтлвому ринку i в зв'язку з вiдсутнiстю потреб в нитках на ринку України, вимушено зупиненi: - виробництво №2 в травнi 2005 року; - виробництво №1 в листопадi 2005 року; - виробництво №3 в сiчнi 2006 року. На протязi 2006 р. зусилля Правлiння були направленi на пошук перепрофiлювання Товариства, але ВАТ "Черкаське хiмволокно" на сьогоднiшнiй день так i не повернулось до своєї основної дiяльностi. Тому єдиним пiдприємством, яке є пiдтримкою ВАТ "Черкаське хiмволокно" - це ВП "Черкаська ТЕЦ". Вiдособлений пiдроздiл "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хiмволокно" виробляє та розподiляє електро- та теплоенергiю. В зв'язку з припиненням акцiонерним товариством виробництва вiскозної нитки, звiт про фiнансовий стан ВАТ "Черкаське хiмволокно" мiстить у собi переважно результати дiяльностi вiдособленого пiдроздiлу "Черкаська ТЭЦ". З 2008 року "Черкаське хiмволокно" зайнялося новими видами дiяльностi: оптова торгiвля фруктами, овощами та iншими продуктами харчування, а також оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них. З 2010 року ВАТ "Черкаське хiмволокно" почало займатися оптовою торгiвлею iншими продуктами харчування. 17 вересня 2010 р. ВАТ "Черкаське хiмволокно" провело позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй. Всi дiї Товариства були спрямованi на здiйснення своєчасного переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування згiдно тих нормативних документiв, якi на той час були актуальнi. Рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй Товариства було опублiковано в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень.Цннi папери України" (№178(2980) вiд 24 вересня 2010 р.). Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.) про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування, було укладено Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та зберiгачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" Договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. В зв"язку переходом в бездокументарну форму iснування загальнi збори визначилися з датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: 17 грудня 2010 р. та з припиненням договору №2/2008 вiд 04.08.2008 р. на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з реєстроутримувачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" . Депоновано глобальний сертифiкат - 23 лютого 2011 р. З метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 15 квітня 2011 р., було прийнято рішення змінити тип Товариства з відкритого на публічне. Встановити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно».